2019-11-07

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Dane adresowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. St. Sempołowskiej 13
57 - 500 Bystrzyca Kłodzka
tel./fax: (074) 644 28 40
e-mail:  sekretariat@zso.bystrzyca.eu
Strona www: zso.bystrzyca.eu

NIP: 8811042580
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących od 01.09.2017 wchodzą:
I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Józefa Bema

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Funkcje:

Dyrektor szkoły: mgr Paweł Popiel

Wicedyrektor: mgr Małgorzata Mrzygłód –  odpowiada za realizację zadań dydaktyczno - wychowawczych liceum ogólnokształcącego,

Wideyrektor: mgr Rafał Marek -  odpowiada za realizację zadań wychowawczych szkoły podstawowej.

Stanowiska administracyjne:

mgr Małgorzata Janowska - sekretarz szkoły

mgr Agnieszka Gaweł - specjalista ds. kadrowych i księgowych

Dominika Wac - referent ds. administracyjnych i księgowych

Dorota Maciołek - specjalista ds. sekretariatu

Udostępnienie danych na stronie internetowej jednostki i BIP - niezwłocznie.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dariusz Styczyrz

e-mail: iodumig@bystrzycaklodzka.pl

tel. 74 811 76 59

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
Mirosława Boduch

e-mail: organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl

tel. 74 811 76 29

 

Zadania:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości;

b) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

c) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie;

d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

Szkoła kształci wg programów na poziomie rozszerzonym z wymienionych niżej przedmiotów kierunkowych:

- matematyka, fizyka, informatyka, język obcy,

- biologia, chemia, język obcy,

- język polski, historia, język obcy, WOS,

- język polski, historia, geografia, język obcy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się